035-2400152 info@pecg.nl

Samenwerking met

Ergotherapie Gooi en Omstreken

Ergotherapie Gooi en Omstreken is een extramurale (vrijgevestigde) ergotherapiepraktijk in Hilversum. De praktijk biedt Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie (EEE) in de gehele regio Gooi, Vechtstreek en Eemland.

Ergotherapie Gooi en Omstreken werkzaam vanuit Hilversum bestaat uit een team van 6 ergotherapeuten en een manager.

Zelfstandig thuis wonen is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Wanneer u echter te kampen heeft of krijgt met een beperking, ziekte of handicap kan dit problemen geven bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in de thuissituatie.

Ergotherapie kan uitkomst bieden!

Wat is ergotherapie?

Als ergotherapeut zoeken wij samen met u naar praktische oplossingen voor de problemen die u of uw directe omgeving ondervindt bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten: Inventariseren en bespreken welke problemen u of uw omgeving ervaart en welke doelen u graag zou willen bereiken. Observatie van de uitvoering van de activiteit(en) die lastig voor u is (zijn). Bespreken of u de activiteit wellicht op een andere manier zou kunnen uitvoeren, of Samen met u proberen de activiteit aan te passen, zodat deze makkelijker uitgevoerd kan worden. Samen met u beoordelen of het gebruik van een voorziening / hulpmiddel een mogelijkheid is om de activiteit te verlichten.

Kortom; het beoogde doel is: ‘Het verbeteren van uw kwaliteit van leven, doordat u dagelijkse activiteiten makkelijker kunt uitvoeren.

Wij streven ernaar u zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten blijven wonen.’ Wij komen bij voorkeur bij u aan huis om te observeren en te behandelen / begeleiden, aangezien in de thuissituatie de problemen bij activiteiten het meest zichtbaar en aanwezig zijn. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond, dat het aanleren van nieuwe principes het meest effectief is en het best toegepast kan worden in de eigen leefomgeving.

Chronische aandoening

Steeds meer mensen krijgen te maken met een chronische aandoening. Ook komt het steeds vaker voor dat een persoon meerdere ziektebeelden onder de leden heeft.In Nederland lijdt ongeveer 30% van de bevolking aan een chronische aandoening.

Hierbij valt te denken aan:

 • Artrose / reuma / gewrichtsklachten
 • Rugproblematiek
 • Dementie
 • M. Parkinson
 • Beroerte
 • Depressie
 • Hart- en vaatziekten
 • Longproblematiek
 • Spierziekten
 • Obesitas

Een chronische aandoening heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven en veroorzaakt beperkingen bij de uitvoer van activiteiten in de woon-, leef- en werkomgeving, met veelal vermindering van de kwaliteit van leven als gevolg.

Ergotherapie is bewezen effectief gebleken bij het beter laten functioneren van cliënten met een chronische aandoening. Dit doen we vooral door goed te luisteren en te observeren. Na een grondige analyse van de klachten van de cliënt en/of omgeving van de cliënt, bespreken we de mogelijkheden en geven praktische adviezen om de hindernissen weg te nemen. Waar nodig geven we hierbij verdere begeleiding. Met deze vorm van begeleiding trachten we de cliënt en zijn/haar omgeving de regie over hun leven terug te geven en leveren we een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van leven.

Tot slot: De zorg voor de chronisch zieke cliënt is vaak versnipperd. Cliënten moeten hun verhaal steeds opnieuw vertellen. Door samenwerking met andere betrokken hulpverleners stemmen we de zorg beter af tot een samenhangend pakket, met de cliënt centraal.

Ouderen

We leven tegenwoordig langer, blijven langer actief en willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wel kunnen we op latere leeftijd gezondheidsklachten ondervinden door bijvoorbeeld minder kracht, bewegingsbeperkingen, verminderd geheugen, …. Dit kan tot gevolg hebben dat er hulp nodig is bij het uitvoeren van dagelijkse taken.

Hierbij valt te denken aan:

 • aan- en uitkleden
 • het bereiden en/of nuttigen van een maaltijd
 • boodschappen doen
 • het uitvoeren van een hobby
 • zorg voor huisgenoten

Als het uitvoeren van deze activiteiten steeds moeizamer gaat, kan ergotherapie ingeschakeld worden om de activiteiten te analyseren en vervolgens samen te zoeken naar praktische mogelijkheden om de zelfstandigheid te handhaven c.q. te vergroten; dit gebeurt middels training, advies, en/of informatie over aanschaf hulpmiddelen – voorzieningen.

Mantelzorger

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorg draagt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige / professionele zorgverleners, maar bieden op vrijwillige basis ondersteuning aan de ander, omdat zij een vaak persoonlijke band hebben met hem/haar. Wanneer u als mantelzorger actief bent, kan het soms zijn dat de zorg die u biedt, als zwaar en belastend ervaren wordt. Ook is het mogelijk dat u vragen heeft over de vorm van de huidige ondersteuning en/of begeleiding die u biedt bij de verzorgingstaken en/of dagbesteding van degene die uw zorg nodig heeft.

Ergotherapie kan samen met u de situatie in kaart brengen en advies geven m.b.t. de meest adequate ondersteunings- / begeleidingsvorm. Daarnaast kan de ergotherapeut samen met u oplossingen zoeken om overbelasting te voorkomen.

Arbeid en gezondheid

Er is steeds meer aandacht voor arbeidsomstandigheden voor werknemers. Dit komt mede door de toenemende wettelijke verplichtingen en regelgeving vanuit de overheid. Het creëren van een ergonomisch gezonde werkomgeving heeft een positief effect op productiviteit en werkplezier van de werknemer en zorgt voor een daling van het ziekteverzuim.

Wij geven adviezen, voorlichting en begeleiding aan zowel werknemers als werkgevers omtrent fysieke en psychische belastbaarheid. Daarbij wordt gekeken naar de werknemer, de werkzaamheden en de omgeving waarin gewerkt wordt. Tevens wordt er gekeken naar de invloed van werk op het dagelijks functioneren. Werk kan immers een oorzaak zijn van functioneringsproblemen, maar functioneringsproblemen kunnen ook een negatieve invloed hebben op het uitvoeren van werkzaamheden.

Vergoeding

Ergotherapie wordt op verwijzing van een huisarts of specialist voor 10 uur per kalenderjaar volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Verwijzing naar een ergotherapeut

Wanneer u voor een ergotherapeutische behandeling in aanmerking wilt komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. U kunt bij de betreffende arts aangeven dat u graag naar ergotherapeut doorverwezen zou willen worden. Hij / zij zal beoordelen of u een verwijzing krijgt. Wanneer u deze verwijzing heeft gekregen, kunt u met ons contact opnemen voor een afspraak: 035 – 628 48 10.